Projekt "ClimVino"

Opis východiskovej situácie

Vinohradníctvo je dôležitým ekonomickým a kultúrnym faktorom na Slovensku (Bratislavský samosprávny kraj/Trnavský samosprávny kraj) a v častiach Rakúska (Burgenland), z ktorých každý má rozlohu okolo 13 000 hektárov. Vo vinárskom priemysle v Burgenlande pracuje iba vo výrobe okolo 7 500 vinárov a ich rodín. Celková hrubá pridaná hodnota zaistená produkciou vína v Burgenlande bola naposledy vyčíslená na okolo 234 miliónov Eur.
Vinohradnícke oblasti a vinárske pivničky priťahujú každoročne tisíce turistov (enoturistika).

Tieto oblasti pestovania sú neustále vystavené ohrozeniu škodcami (huby, baktérie, vírusy, fytoplazmy). Striedanie silných dažďov a suchých období situáciu zhoršuje. Rozširovaniu škodcov treba zabrániť, a to najmä vhodnými opatreniami na ochranu rastlín, inak môžu zničiť celú úrodu.

Vinohrad sa preto ošetruje častejšie ako akákoľvek iná plodina (postreky: herbicídy, fungicídy a insekticídy). To platí dokonca aj pre ekologické vinohradníctvo (v Európe sa ročne využije takmer 90 000 ton fungicídov). Je to stav, ktorý je potrebné zmeniť (hlavné dôvody: úhyn vtáctva, včiel, úbytok hmyzu).

Cieľom projektu je výrazne znížiť preventívne použitie herbicídov, fungicídov a insekticídov –  na viac než 50 %. Zároveň však musí byť zaručená ochrana proti veľkým epidémiám.

Meraním parametrov  mikroklímy na charakteristických vybraných plochách je spresnená predpoveď výskytu škodcov rastlín. Na základe klimatických údajov robia vinohradnícki odborníci prognostické vyhlásenia o úprave zásahov vo vinohrade. To umožňuje presnú kontrolu aplikácie pesticídov. Rastliny sa ošetria iba v prípade, že reálne hrozí napadnutie škodcami.

Projektregion ClimVino
ClimVino - rakúsky projektový región BURGENLAND

Situácia po implementácii a udržateľnosť projektu

Po implementácii projektu bude vybudovaná sieť podobných prístrojov na meranie parametrov mikroklímy vo vinohradníckej projektovej oblasti a každú ¼ hodinu bude odosielať údaje o klíme na centrálny server, ktorý ich uloží a analyzuje. Tieto údaje môžu využívať aj morfologicky podobné oblasti. Údaje budú sprístupnené vinárskemu priemyslu v oboch krajinách. Odborníci vydajú na základe údajov svoje odporúčania pre ošetrenie viniča proti škodcom. Ošetrenie, ktoré sa koná každých 14 dní podľa tradičného postupu, sa upraví podľa prognózy.

Skúsenosti z projektu a jeho výsledky sú dostupné aj pre ďalšie vinohradnícke oblasti. Nový prístup môžete prijať aj vy.